تظاهرات گسترده مردم دانمارک در همبستگی با فلسطین
منبع