تعطیلی بازار ارز و قیمت‌هایی که در روزهای تعطیل همچنان رو به بالا استمنبع