تعمیرات اضطراری خط لوله انتقال گاز سرخون توانیر به پایان رسید

منبع