تعمیر و نگهداری باید با در نظر گرفتن تمام جنبه های ایمنی انجام شود

منبع

بخوانید:  تداوم آموزش غیرحضوری در مدارس البرز