تغییرات در راس اداره کل صدا و سیمای استان اصفهان / عبدالحسینی رفتتی شد

 پبش ازاین بهرام عبدالحسینی از مرداد سال ۱۳۹۷ مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان بود. که به افتخار بازنشستگی نائل شد

منبع

انتهای پیامنتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف