تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف آزاد شدند

منبع