تمامی ظرفیت های شهرستان برای رفاه و آسایش گردشگران نوروزی بکار گرفته شده است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف