تمرین دریایی امنیت پایدار ۱۴۰۱ در دریای خزر آغاز شد

تمرین دریایی امنیت پایدار ۱۴۰۱ در دریای خزر آغاز شد