تمرین دریایی امنیت پایدار ۱۴۰۱ در دریای خزر آغاز شدمنبع

تمرین دریایی امنیت پایدار ۱۴۰۱ در دریای خزر آغاز شد