تمرین نورانی پرسپولیسی ها قبل از سفر به رفسنجان

– پس از ورود به زمین، کار با توپ، پاسکاری کوتاه و بلند، حفظ توپ و فوتبال درون تیمی در دستور کار قرار گرفت.

منبع

– افشین پیروانی امروز به تمرینات تیم بازگشت.