تهران بدون بارندگی تا چهارشنبه

افرادی که امشب قصد دارند به شمال بروند در مسیر با یخبندان و در مقصد با برف و باران مواجه خواهند شد.منبع