توسعه کشت گلخانه ای در فارس باید تشویق شود

منبع

بخوانید:  همایش مکتب شهید سلیمانی و نظم جدید جهانی با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار شد