توسعه گردشگری سلامت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است

وی افزود: در دنیای امروز که شاهد توسعه پر سرعت در عرصه های مختلف به ویژه پزشکی و سلامت و درمان هستیم باید به این حوزه با نگاهی ویژه و جدی بپردازیم. 

فرخ زاده: توسعه گردشگری سلامت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است