تولید برق از انرژی حرارتی اقیانوس

منبع

بخوانید:  عملیات خط کشی موانع عابر پیاده در مقابل بیش از 10 مدرسه در منطقه 19 انجام شد.