تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

با حضور سعید محمد، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مراسم تکریم و معارفه رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد .منبع