تکلیف دولت به بانک مرکزی برای تسویه‌های ارزی غیر از روش‌های مبتنی بر سوئیفت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

خاندوزی افزود: اقتصادهای بزرگ آسیایی و غیر آسیایی اکنون در حال استفاده از این روش برای تسویه‌های مالی و بانکی خودشان هستند؛ دولت هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است به سرعت با شرکای راهبردی و همچنین کشورهای همسایه و منطقه، هم بر اساس روش های مالی غیر متکی بر سوئیفت و هم تسویه های ارزی و بانکی غیر از متکی بر ارزهای جهان‌روا عمل کند که سرعت کار در این خصوص نسبت به دوره گذشته خیلی خوب است.