جانی دپ تا ابد مدیون برند “دیور” است!

منبع

بخوانید:  استفاده از ظرفیت دیپلماسی ورزشی در راستای توسعه همکاری مشترک کشورها ضروری است