جدیدترین تصویر از سردار آزمون حین تمرین

او تا هفتم آبان زیر نظر کادر تیم ملی به تمرین خواهد پرداخت و پس از این تاریخ بر اساس توافق قبلی، تمرینات خود را در باشگاه لورکوزن از سر خواهد گرفت تا آماده خدمت به تیم ملی و تیم لورکوزن شود.

جدیدترین تصویر از سردار آزمون حین تمرینات ریکاوری اش منتشر شد.


 جدیدترین تصویر از سردار آزمون حین تمرین

منبع

 


|