جزئیاتی جدید از تانک‌بر جدید کیان‌۸۰۰ نیروی زمین ارتشمنبع