جزییات تازه از تصویب قیمت جدید خودروها توسط شورای رقابت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

 


شورای رقابت بر چه اساس قیمت خود‌روهای غیرمونتاژی را تعیین می کند؟