جشنواره فیلم کمدی برگزار کنید!جشنواره فیلم کمدی برگزار کنید!


|

منبع

–  ساختار

پس این جا ، جای این سوال وجود دارد که چرا جشنواره ای با محوریت  فیلم های کمدی در جنس های مختلف برگزار نمی شود؟

–  کارگردانی