جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این شورا ،عصر امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.منبع

بخوانید:  مبارزه با ستمگران تا ظهور حضرت ادامه دارد