جواد خیابانی: اگر آمریکا را ببریم موها و ریش و سبیل‌هایم را از ته می زنممنبع