حاشیه سازی های رسانه های بیگانه برای تیم ملی ایراناز درخواست برای حذف تیم ملی تا سوال عجیب خبرنگار اسکای اسپورت از کی روشمنبع