حذف پوستر کریستیانو رونالدوپس از مصاحبه جنجالی رونالدو پوستر این بازیکن از نمای بیرونی ورزشگاه اولدترافورد برداشته شد.منبع