حرم امیرالمومنین از نگاه ماهوارۀ خیام

این تصویر از ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری زمین گرفته شده استمنبع