حریف طلبی دوستانه اشرف حکیمی برای امباپه + سند

امباپه

اشرف حکیمی پیغام جالبی را برای دوست خود به اشتراک گذاشت.


|

حریف طلبی دوستانه اشرف حکیمی برای امباپه + سند

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف