حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا شد

با حکم مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ از زیر مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان مدیرعامل پتروشیمی دنا منصوب شد.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف