حضور رئیس‌جمهور در جمع عزاداران حسینی در مسجد ارکمنبع