حضور زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس تهران


حضور زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس تهرانمنبع