حضور علمای هندوستان در حرم بانوی کرامت

بر اساس این گزارش، پس از حدود ۱۵ سال برای نخستین بار از سوی علمای هندوستان در این سطح بازدیدی از قم صورت گرفته است.

منبع

حضور علمای هندوستان در حرم بانوی کرامت

|