حضور مانیکونه دستیار امیر قلعه‌نویی در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر


حضور مانیکونه دستیار امیر قلعه‌نویی در ورزشگاه وطنی قائم‌شهرمنبع