حضور مدیرعامل خبرگزاری برنا در همدان


Hassan Farshi

محمد امین میرزایی مدیر عامل خبرگزاری برنا با حضور در دفتر برنا در همدان با پرسنل خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.منبع