حمید جبلی پشیمان شدحمید جبلی که قرار بود با سریالی جدید به تلویزیون بازگردد از این کار منصرف شد.منبع