خاکسپاری شهدای امنیت و مرزبانی در مشهد


خاکسپاری شهدای امنیت و مرزبانی در مشهد

پیکر پاک شهدای بسیجی حافظ امنیت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و شهید مرزبانی رضا رضوانی در مشهد به خاک سپرده شد.

منبع