خبرنگار صداوسیما: حجم مه در محل جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور کم شده اما بارندگی آغاز شده است


خبرنگار صداوسیما: حجم مه در محل جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور کم شده اما بارندگی آغاز شده استمنبع