خدمت به مردم و وطن مرا به ایران کشاند


دکتر زهرا شاکران یکی از اعضای اصلی تیم توسعه دهنده زخم پوش‌های ایرانی بیماران پروانه‌ای معتقد است که عشق به ایران و خدمت به مردم از درآمد و امکانات مادی که خارج از کشور داشته است، اهمیت بیشتری دارد و علت بازگشت خود به ایران را همین ارق به وطن و خدمت به مردم ایران معرفی می‌کند.
شاکران همچنین دیدن درد بیماران پروانه‌ای را بسیار دردناک عنوان می‌کند و تجربه زیسته‌ای که بعد از معاشرت با بیماران پروانه ای به دست آورده را عامل اصلی عزم جدی خود برای به نتیجه رساندن بومی سازی این زخم پوش‌ها می‌داند.منبع