خدمت بی منت و صادقانه به شهروندان اولویت اصلی شهرداری قلعه نو است

در این مراسم ۲۰۰ دستگاه کامیون ۱۰ تن به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان تحویل ۳۱ استانداری کشور شد .

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع