خراسان رضوی ظرفیت های بسیاری در حوزه ورزش و ورزشکاران دارد

|

وی افزود: خراسان رضوی، استان بزرگی است و می طلبد که به ورزشکاران این استان خدمات بیشتری ارائه شود.

منبع