خشم پرتغالی ها از CR7 !

منبع

رونالدو

پرتغالی ها علیه رونالدو جبهه گرفتند.

جام بیست و دوم

خشم پرتغالی ها از CR7 !


بخوانید:  به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور پویش ملی «کتاب دستت چیه؟!» آغاز شد