خواص پوست انار چیست؟

تمام قسمت های انار مانند گل ، برگ ، پوست ، ریشه و دانه آن مصرف دارویی داشته است .

منبع