خوی یک هفته بعد از زلزله ۵/۹ ریشتری


تاریخ:

منبع

یک هفته بعد از زلزله ۵/۹ ریشتری در سطح شهرستان خوی ، حدود صدهزار نفر از مردم در ۶۰ کمپ اسکان اضطراری اقامت نموده اند.