منبع

انتهای پیام/ماریازاخاروا، تاکید کرد: دستورالعمل های احتمالی دستگیری، صادر شده توسط دادگاه بین المللی کیفری از نظر قانونی برای روسیه هیچ اهمیتی ندارد.

بخوانید:  جنگ پرهزینه و بدون دستاورد