درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نظر نکرده‌ایم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف