درب چوبی امامزاده ابراهیم بابلسر ثبت ملی شد


درب چوبی امامزاده ابراهیم بابلسر ثبت ملی شد

۱. کاشی دیواری کاخ جهان نما فرح آباد ساری شماره ۱، شماره اموال: ۱۵۷۰۰، شماره ثبت ۲۰۸۷، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷