دردسرهای هوشمند نشدن جایگاه های CNG برای افزایش مصرف این سوختمنبع