درمان رایگان برای نیازمندان به کاشت حلزون

عین الهی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، افزود:‌ متاسفانه جمعیت رو به پیری است و از پنجره جمعیت 7 سال فرصت استفاده داریم؛ در نتیجه قرارگاه جمعیت در وزارت بهداشت ایجاد شده است.

عین الهی یادآور شد:‌ امسال 6 میلیون نفر از مردم بیمه شدند؛ ضمن اینکه 79 مرکز بیمارستانی با حدود 10 هزار تخت را فعال کردیم و تا پایان سال نیز هر هفته یک افتتاحیه بیمارستانی بزرگ خواهیم داشت.

منبع