درگذشت استاد دانشگاه تبریز در اثر سکته قلبی در استخر دانشگاه

درگذشت استاد دانشگاه تبریز در اثر سکته قلبی در استخر دانشگاه

بخوانید:  رئیس جدید مرکز خبرگزاری ایرنا در استان قزوین معرفی شد