در اقتصاد منابع با مصارف باید هم‌خوانی و انضباط داشته باشدباید ساز و کاری برای حاکمیت ریال داشته باشیم

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ – ۲۳:۴۶:۰۶منبع

بخوانید:  بازی تراکتور - مس کرمان بدون تماشاگر شد