در حاشیه استقبال از رئیس‌جمهور


پارسال یک هموطن به آقای رئیسی شکلات داد و معاندین تهدیدش کردند. امسال همه مردم سنندج به آقای رئیسی شکلات هدیه دادند.منبع