در خصوص مقابله با گروهک های تروریستی بسیار جدی هستیم

پیگیری حقوق قربانیان تحریم از اولویت‌های ستاد حقوق بشر
غریب‌آبادی در بازدید از زندان مرکزی سنندج:
پیگیری حقوق قربانیان تحریم از اولویت‌های ستاد حقوق بشر در عرصه بین‌المللی است
اولویت‌های حوزه حقوق بشر در عرصه بین‌الملل مقابله با تحریم‌ها و همچنین پیگیری حقوق قربانیان تحریم و دیگری محاکمه گروهک‌های تروریستی استمنبع